Vårt miljöarbete

Miljöpolicy

Gåvofabriken har fastställt en miljöpolicy som består av bolagets verksamhetsidé med tillägg att bolaget följer tillämplig lagstiftning och övriga krav på verksamheten samt arbetar för ständig förbättring av verksamheten.

Miljöaspekter

Gåvofabriken har fastställt en rutin för bedömning av miljöpåverkan. Denna bedömning utgör grunden för utformningen av Gåvofabrikens miljöledningsarbete.

Lagar och andra krav

Gåvofabriken har fastställt en rutin för lagar och andra krav. Syftet är att säkerställa att tillämpliga lagar och andra krav med avseende på bolagets miljöaspekter följs både inom bolaget och av externa aktörer som verkar på Gåvofabrikens uppdrag. Rutinen beskriver ansvarsförhållanden vid identifiering och bevakning av förändringar,
information och utbildning samt kvalitetssäkring och uppföljning av tillämpningen. Gåvofabriken har vidare en sammanställning över de lagar och andra krav inom
miljöområdet som påverkar vår verksamhet. Av sammanställningen framgår reglernas innehåll, hur de är tillämpliga på Gåvofabrikens verksamhet och vem de berör.

Miljömål och handlingsplaner

Gåvofabriken fastställer årligen miljömål och handlingsplaner, vilka tas fram i en ledningsprocess.
De övergripande och detaljerade miljömålen fastställs och prövas årligen i samband med ledningens strategiöversyn.

Organisation och ansvar

Gåvofabrikens organisation för miljöledningsarbetet framgår av arbetsordningen ansvar och kompetens. Av denna framgår vem som är ledningens representant för
miljöledningsarbetet och ansvarar för att säkerställa att ett ledningssystem för miljöledning är upprättat, infört och underhållet i enlighet med kraven för ISO 14001, samt rapportera ledningssystemets prestanda inklusive rekommendationer till förbättringar till bolagets ledningsgrupp.

Kompetensbehov

Gåvofabriken har fastställt en rutin för kompetens, utbildning och medvetenhet. Rutinen syftar till att ange de grundläggande kompetenskraven dels för samtliga anställda,
dels för de anställda som självständigt ska få arbeta med vissa arbetsuppgifter som har betydande miljöpåverkan.

Kommunikation

Gåvofabriken har fastställt en kommunikationsstrategi. Strategin beskriver fokus i extern och intern kommunikation, mål och ansvar samt hur kommunikation ska bidra till att Gåvofabrikens mål inklusive miljömål nås.

Dokumentstyrning

All grundläggande dokumentation om miljöledningssystemet finns samlad i arbetsplatspärmar.

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning sker genom Gåvofabrikens ledningsprocess. Varje chef har enligt arbetsordningen ett ansvar för att se till att lagar och andra krav följs och att medarbetarna har den utbildning som krävs. Av fastställd upphandlingsrutin framgår att hänsyn ska tas till påverkan på den totala miljön vid all upphandling av varor och tjänster. Varans miljöpåverkan ska beaktas avseende innehåll och användning till slutligt omhändertagande.Gåvofabriken har även fastställt rutin för hantering av avfall och farligt avfall.

Nödlägesberedskap

Rutinen redogör för hur förebyggande och akuta åtgärder ska vidtas.
Uppföljning
Gåvofabriken redovisar årligen utfallet för bolagets miljöarbete, samt regel- och
lagefterlevnad.
Uppföljning av måluppfyllelse av miljömål sker samlat i ledningsprocessen. Av respektive rutin
framgår när, var och hur uppföljning ska ske och hur de ska redovisas.

Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder

Gåvofabriken har en rutin för hantering av förbättringsförslag. Rutinen beskriver rolloch
ansvarsförhållanden för hantering av förbättringsförslag inom bolaget. Syftet är att
systematiskt tillvarata synpunkter från medarbetare och externa aktörer för att utveckla och
ständigt förbättra bolagets arbete.

Redovisande dokument

Redovisande dokument redogör för de resultat som har uppnåtts och krävs för att visa att och hur bolaget uppfyller kraven i miljöledningssystemet.
Rutinen för styrande dokument säkerställer att redovisande dokument ska vara och förbli tydliga, identifierbara och spårbara.

Intern revision

Gåvofabriken har en revisionsrutin för den interna revisionen. Den årliga revisionsplanen
som omfattar hela verksamheten fastställs av ledningen.

Ledningens genomgång

Gåvofabriken har en rutin för ledningens genomgång. Gåvofabrikens ledningsgrupp ska i anslutning till ledningsgruppsmöte minst en gång om året särskilt utvärdera miljöledningen. Syftet med ledningens genomgång är att säkerställa att miljöledningen som del avledningssystemet är fortsatt lämplig, tillräcklig och verkningsfull. Utvärderingarna ska omfatta en bedömning av möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar inklusive förändringar av miljöpolicy och de övergripande och detaljerade miljömålen.